Adwokat Ewa Joanna Nowacka Kancelaria AdwokackaKARNISTA - OBROŃCA - LUBLIN, CHEŁM, ZAMOŚĆ, HRUBIESZÓW, WŁODAWA, RADZYŃ PODLASKI


Kancelaria Adwokacka w Lublinie specjalizuje się w wypadkach drogowych, których spowodowanie często prowadzi do utraty prawa jazdy, w tym utraty uprawnień na wszystkie posiadane kategorie. Dlatego też, skuteczna obrona w sprawach karnych z zakresu wypadków komunikacyjnych, naruszeń zasad ruchu drogowego, jazdy pod wpływem alkoholu powinna prowadzić do marginalizacji skutków popełnionych czynów. Dobry adwokat od wypadków komunikacyjnych Lublin, pozwoli uniknąć utraty uprawnień do kierowania pojazdami.

Prowadzę obronę w sprawach karnych, również na terenie takich miast jak Zamość, Chełm, Puławy, Radzyń Podlaski, Włodawa, Hrubieszów. Współpracuję ze specjalistami z zakresu prawa o ruchu drogowym, dzięki czemu stale pogłębiam swoją wiedzę i jestem w stanie znaleźć najlepsze rozwiązanie problemu.

Adwokat Lublin

Prowadzenie pojazdów po cofnięciu uprawnień, wydanej w trybie decyzji administracyjnej

Jeszcze kilka lat temu, osoba prowadząca pojazd mechaniczny, w sytuacji gdy uprawnienia zostały jej uprzednio odebrane, mogła narazić się co najwyżej na mandat karny.

W obecnym stanie prawnym popełnienie w/w czynu stanowi przestępstwo zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.Należy jednak pochylić się nad znamieniem rzeczonego przestępstwa a mianowicie: nie stosowaniem się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami. Rzeczoną decyzją o cofnięciu uprawnień nie będzie zatrzymanie prawa jazdy przez funkcjonariusza publicznego. Cofnięcie uprawnień może nastąpić w drodze administracyjnej. Starosta wydaje decyzję administracyjną o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami w przypadku stwierdzenia:
  • Na podstawie orzeczenia lekarskiego istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
  • Na podstawie orzeczenia psychologicznego istnienia przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem,
  • Utraty kwalifikacji, na podstawie wyniku egzaminu państwowego przeprowadzonego w trybie art. 49 ust. 1 pkt 2 i 3 ( Sprawdzeniu kwalifikacji w formie egzaminu państwowego w sytuacji osoby posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem w razie uzasadnionych zastrzeżeń co do jej kwalifikacji, oraz osoby ubiegającej się o przywrócenie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub tramwajem cofniętego na okres przekraczający rok lub cofniętego w związku z utratą kwalifikacji, nadto zwrotu zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, którego była pozbawiona na okres przekraczający rok)
  • Niezgłoszenia się we wskazanym terminie na egzamin państwowy który miał być przeprowadzony w trybie art. 49 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. b; (jak wyżej)
  • Ponownego przekroczenia liczby 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od dnia wydania skierowania na kurs reedukacyjny, o którym mowa w art. 99 ust. 1 pkt 4 lit. a;
  • Popełnienia w okresie próbnym trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;
  • orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów;
  • kierowania pojazdem silnikowym w przedłużonym okresie, o którym mowa w art. 102 ust. 1d; Jeżeli osoba kierowała pojazdem silnikowym pomimo wydania decyzji administracyjnej o zatrzymaniu jej prawa jazdy na podstawie ust. 1 pkt 4 lub 5 albo zatrzymania prawa jazdy na podstawie art. 135 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, starosta wydaje decyzję administracyjną o przedłużeniu okresu, na który zatrzymano prawo jazdy, do 6 miesięcy. Jeżeli decyzja, o której mowa w ust. 1c, nie została jeszcze wydana, starosta wydaje tę decyzję na okres 6 miesięcy. O czym mowa w kolejnym wpisie
  • uchylenia sposobu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów na podstawie art. 182a § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy.

Adwokat Lublin