Adwokat Ewa Joanna Nowacka Kancelaria AdwokackaKARNISTA - OBROŃCA - LUBLIN, CHEŁM, ZAMOŚĆ, HRUBIESZÓW, WŁODAWA, RADZYŃ PODLASKI


Kancelaria Adwokacka w Lublinie specjalizuje się między innymi w sprawach dotyczących utraty uprawnień do kierowania pojazdami. Adwokat w Lublinie pomoże Państwu w sytuacji gdy przekroczyliście dozwoloną liczbę punktów, bądź znacznie przekroczyliście prędkość.

Skuteczna obrona w sprawach karnych z zakresu wypadków komunikacyjnych, naruszeń zasad ruchu drogowego, powinna prowadzić do marginalizacji skutków popełnionych czynów. Dobry adwokat od wypadków komunikacyjnych Lublin, pozwoli uniknąć utraty uprawnień do kierowania pojazdami.

Prowadzę obronę w sprawach karnych, również na terenie takich miast jak Zamość, Chełm, Puławy, Radzyń Podlaski, Włodawa, Hrubieszów. Współpracuję ze specjalistami z zakresu prawa o ruchu drogowym, dzięki czemu stale pogłębiam swoją wiedzę i jestem w stanie znaleźć najlepsze rozwiązanie problemu.

Adwokat Lublin

Przekroczyłem/am prędkość o 50 km/h, zatrzymano mi prawo jazdy, czy mogę prowadzić, konsekwencje!!!

W sytuacji gdy prowadzimy pojazd mechaniczny w terenie zabudowanym i przekroczymy prędkość o 50 km/h, w momencie ujawnienia takiego czynu, policjant obligatoryjnie dokona zatrzymania prawa jazdy za pokwitowaniem.

Gdy jesteśmy ,,sprytni”, i oświadczymy iż nie posiadamy przy sobie takowego dokumentu, funkcjonariusz dokonujący kontroli, wyślę odpowiednią informację do Starosty, który wyda decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem na okres 3 miesięcy, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności oraz zobowiązując kierującego do zwrotu prawa jazdy. W sytuacji gdy w dalszym ciągu będziemy prowadzić pojazd mechaniczny i zostaniemy zatrzymani, zostanie wydana decyzja przedłużająca okres zatrzymania dokumentu do 6 miesięcy - (Jeżeli osoba kierowała pojazdem silnikowym pomimo wydania decyzji administracyjnej o zatrzymaniu jej prawa jazdy na podstawie ust. 1 pkt 4 lub 5 albo zatrzymania prawa jazdy na podstawie art. 135 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, starosta wydaje decyzję administracyjną o przedłużeniu okresu, na który zatrzymano prawo jazdy, do 6 miesięcy. Jeżeli decyzja, o której mowa w ust. 1c, nie została jeszcze wydana, starosta wydaje tę decyzję na okres 6 miesięcy). Co w sytuacji gdy ponownie zostaniemy poddani kontroli w okresie zatrzymania prawa jazdy? Starosta wyda decyzję administracyjną o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami w przypadku kierowania pojazdem silnikowym w przedłużonym okresie, o którym mowa w art. 102 ust. 1d; Z kolei jeżeli będziemy w dalszym ciągu prowadzić pojazd silnikowy i zostaniemy zatrzymani, zostanie postawiony nam zarzut z art. 180a kk. Kontrowersje budzi okres, o którym mowa w ust. 1c i 1d, gdyż oblicza się go na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, przy czym dla ustalenia początku okresu jest właściwa data zwrotu dokumentu do organu właściwego w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, a w przypadku zatrzymania prawa jazdy w trybie art. 135 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym - data tej czynności. Jednakże pomimo powyższych kontrowersji, Sądy stoją na stanowisku iż w/w okres ma jedynie wpływ na sposób obliczenia okresu zatrzymania prawa jazdy, który uregulowany został w art. 102 ust. 1e u.k.p. W związku z powyższym, tak ważnym jest wyrobić w sobie nawyk i nie przekraczać prędkości o 50km/h na terenie zabudowanym, a z pewnością unikniemy tak przykrych dla każdego konsekwencji.

Adwokat Lublin